Проектування баз даних
12


Це може бути предмет, факт, дія, явище чи поняття, що є предметом пізнання людини чи результатом її діяльності і інформацію про які потрібно зберігати в БД.

Кожний об'єкт описується його властивостями. Властивості об'єктів описують атрибути, що входять до їх складу. Атрибут — це елементарна, логічно неподільна, поіменована одиниця інформації. Поняттю «атрибут» синонімічними є поняття «реквізит», «поле».

Отже, об'єкт — це сутність ПО, яку можна описати деякою логічно взаємопов'язаною сукупністю атрибутів.

Розрізнюють тип об'єкта та його екземпляр. Тип об'єкта описує абстрактні, а екземпляр — конкретні характеристики об'єкта. Наприклад, об'єкт СТУДЕНТ (N залікової книжки, ПІБ, рік народження, курс, група) є типом, а СТУДЕНТ (009393, КОСТЕНКО, 1976, 1-й курс, 1-ша група) — екземпляром об'єкта.

Крім атрибутів та інформаційних об'єктів складовими частинами інфологічної моделі є такі категорії: інформаційний запит, запитувальний зв'язок і структурний зв'язок.

Інформаційний запит (далі просто запит) — це словесний опис інформаційної потреби користувача чи прикладної програми.

Запитувальний зв'язок будується на основі запиту. Він являє собою структурований опис інформаційного запиту, в якому відображено об'єкти, необхідні для його реалізації з урахуванням навігації між ними. У цьому разі під навігацією мають на увазі шлях інформаційного пошуку при виконанні запиту. Можна дати ще таке визначення запитувального зв'язку. Запитувальний зв'язок

— це формалізований опис інформаційного запиту, який відображує певну процедуру, що передбачає в алгоритмі процес переходу від екземплярів одних об'єктів, що називаються початковими, до екземплярів кінцевих об'єктів.

Запитувальні зв'язки застосовуються для визначення структурних зв'язків між об'єктами. Структурний зв'язок — це асоціації, що описують ієрархічні зв'язки між парами інформаційних об'єктів, один з яких виступає як власник, а інший — як підпорядкований об'єкт. Екземпляр структурного зв'язку являє собою екземпляр об'єкта власника та певну сукупність зв'язаних з ним екземплярів підпорядкованого об'єкта.

При інфологічному проектуванні може виникнути певна складність, пов'язана з тим, що вважати атрибутом, а що — об'єктом. Слід зазначити, що немає чіткої межі між цими двома поняттями і дуже часто атрибут може висту­пати як самостійний об'єкт. Так, наприклад, СТУДЕНТ (ПІБ, вуз, спеціальність, курс, група), ВУЗ (адреса, назва вищого навчального закладу, факс), де «вуз» виступає у першому випадку як атрибут, а у другому як об'єкт.

Ключовим моментом при визначенні структури інформаційних об'єктів є вивчення типів співвідношень між атрибутами. Між атрибутами можуть бути такі типи співвідношень: 1:1, 1 :Б, Б: 1 і Б:Б.

Тип співвідношення «один до одного» Т (А1 :А2) =(1:1) існує тоді, коли одному і тому самому значенню атрибута А1 відповідає не більш як одне значення атрибута А2. Наприклад, атрибути «табельний номер і прізвище», «ім'я та по батькові» знаходяться у співвідношенні 1:1.

Тип співвідношення «один до багатьох» Т (А1:А2) = (1:Б) існує тоді, коли одному значенню атрибута А1 може відповідати нуль або багато зна­чень атрибута А2. Водночас будь-якому екземпляру атрибута А2 може відповідати не більш як один екземпляр атрибута А1. Наприклад, між атри­бутами Т (цех: бригада) = 1:Б.

Тип співвідношення «багато до одного» Т (А1:А2) = (Б:1) існує, коли одному значенню атрибута А1 відповідає щонайбільше одне значення ат­рибута А2, а будь-якому атрибуту А2 може відповідати нуль чи багато зна­чень атрибута А1. Якщо Т (А1 :А2) = Б: 1, тоді Т (А2:А 1) = 1 :Б.

Тип співвідношення «багато до багатьох» Т (А1:А2) = Б:Б означає, що будь-якому значенню А1 може відповідати нуль чи кілька значень А2 і во­дночас, навпаки, будь-якому значенню А2 може відповідати нуль чи кілька значень А1. Наприклад, Т (МАТЕРІАЛ: ПОСТАЧАЛЬНИК) = Б:Б, один і той самий матеріал може постачатися різними постачальниками і, навпаки, один постачальник може постачати різні матеріали.

2.4. МЕТОДИКА ІНФОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Інфологічні моделі мають велике значення при відображенні семантики модельованої предметної області. Існує кілька методик інфологічного про­ектування. Найбільш повну методику з елементами формалізації запропо­новано в [2].

Цю методику покладено в основу викладення цього розділу.

Схему взаємозв'язку робіт при інфологічному проектуванні показано на рис 2.2.

1. Перший крок, який виконується при інфологічному проекту-ванні, є аналіз атрибуті» на предмет вилучення синонімії і омонімії. Серед атрибутів можуть зустрітися такі, що мають однакові імена, але є різними за змістом, тобто омоніми. У цьому разі атрибутам-омонімам потрібно присвоїти різні унікальні імена. Прикладом атрибута-омоніма може бути атрибут з іменем «залишок», який в одному випадку може характеризувати залишок матеріалів, а в інших — залишок коштів, готової продукції. Тому для однозначної ідентифікації кожному залишку необхідно присвоїти унікальне ім'я.

Крім того, є випадки синонімії, коли один і той самий атрибут у різних документах має різну назву. У цьому разі всім таким атрибутам присвоюється одне ім'я. Вибираючи назву для синонімічної групи атрибутів, серед атрибутів-синонімів необхідно вибрати ім'я, яке є семантичною домінантою для представленої групи, і залишити його в переліку атрибутів, а всі інші синонімічні його назви вилучити зі списку. Наприклад, атрибути «верстат»,