Проектування баз даних
19


2. Нехай інфологічна модель складається з чотирьох об'єктів: А, В, С і D, два з яких, С і D, є об'єктами-зв'язками (рис. 2.10). У цьому разі між об'єктами А і В існує два маршрути і ставиться питання про надлишковість одного з них. Як і в першому випадку, якщо хоч один екземпляр об'єкта, а зв'язаний з різними екземплярами об'єкта В за маршрутами S1, S2 і 83, 84, то перетворення виконувати не можна.

Якщо перетворення можливе, проектувальник повинен проаналізувати об'єкти-зв'язки на тип співвідношення між ними. Якщо між ними існує співвідношення 1:1, їх можна об'єднати в один об'єкт (рис. 2.11). Тоді над­лишкові зв'язки вилучаються і коригуються характеристики решти зв'язків.

Якщо ж між об'єктами С і D тип співвідношення 1:Б, то замість вилуче­них структурних зв'язків S3 і S4 необхідно встановити зв'язок l| між об'єктами С і D (рис. 2.12). Об'єкти інфологічної моделі можна узагальнюва­ти виходячи зі спорідненості їхніх структур, семантики та ролі в процесах об­робки. Наприклад, облік руху матеріальних цінностей на складі характеризу­ється двома інформаційними об'єктами «ПРИБУТОК» і «ВИДАТОК», які індентичні за структурою та процедурами обробки. Тому ці два об'єкти мож­на об'єднати в один, а для ідентифікації операції руху матеріальних цінностей ввести в структуру лише одне допоміжне поле «ознака операції», згідно з якою в процесі обробки можна розрізняти прибуткові та видаткові операції.

2.6. ОПИС СКЛАДОВИХ ІНФОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

Усі складові інфологічної моделі описуються у вигляді таблиць, які ви­користовуються при проектуванні БД на даталогічному і фізичному рівнях. Ці описи можна вважати складовою частиною словника-довідника БД, як­що він ведеться вручну.

У табл. 2.1 наведено форму опису атрибутів, який виконано по кожно­му інформаційному об'єкту окремо.