Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні
1

Постановка проблеми. Змінюючи пропорції в розподілі бюджетних коштів між галузями, держава впливає на структуру економічної та соціальної сфер, стимулює розвиток принципово нових галузей економіки і видів виробництва. В галузевій структурі можуть також здійснюватися групування видатків у розрізі цільових державних програм. Групування показує конкретних отримувачів бюджетних коштів, які є відповідальними за їх ефективне цільове використання. Таке адресне спрямування бюджетних коштів особливо важливе в умовах дефіциту фінансових ресурсів.

У квітні 2015 р. Верховна Рада України розширила повноваження Рахункової палати щодо здійснення контролю надходження коштів до Державного бюджету України. Відповідно до затверджених змін Рахункова палата здійснюватиме контроль за надходженням коштів до держбюджету, тоді як до затвердження цих змін вона здійснювала контроль лише за витратою коштів із держбюджету. Отже, до функцій Рахункової палати відносимо організацію та здійснення оперативного контролю за надходженням і використанням коштів Державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних і практичних засад формування доходів місцевих бюджетів та бюджетного фінансування в сучасних умовах присвячені праці О.Д.Василика, Т.І.Єфименко, Л.В.Ільченко-Сюйви, О.П.Кириленко, О.І.Кілієвича, В.М.Федосова, Д.В.Полозенко, В.Дем’янишина та ін.

Проблеми фінансування видатків соціального захисту та соціальної допомоги, їх вплив на економічне зростання та майбутню дохідну базу бюджетної системи потребують подальшого вивчення та аналізу.  Серед напрямів бюджетної політики важливими є забезпечення підвищення рівня життя громадян та прискорення людського розвитку шляхом підвищення ефективності та забезпечення стабільності соціального захисту, поліпшення якості й доступності медичної допомоги та освіти. В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом одним з напрямів економічного та