Цифровізація Кіровоградської області
57

При обслуговуванні всіх видів, технічний персонал веде технічну документацію та звітність, що дозволяє контролювати та аналізувати технічний стан обладнання та каналів зв'язку.

На МТС є багато комутаційного обладнання і канало-передаючої апаратури. Основною задачею обслуговуючого персоналу МТС є забезпечення безперервної і надійної роботи всіх видів обладнання.

Технічне обслуговування обладнання станцій, вузлів і каналів проводиться профілактичними та контрольно - коректуючими методами. При профілактичному методі технічного обслуговування основним видом роботи є профілактика. Основними роботами при профілактиці є зовнішній огляд, чистка обладнання, контрольно-регулювальні роботи. При наявності контролю профілактика проводиться в залежності від стану обладнання, називається цей принцип - годинним. При відсутності контролю через чітко визначені інтервали часу незалежно від стану обладнання - принцип називається календарним.При контрольно - коректуючому методі основними видами робіт є статистичний контроль. В основі статистичного контролю лежить вибірковий метод спостереження.

Вибір методу технічного обслуговування залежить в першу чергу від роботи обладнання, а також від кількості контрольно - випробувальної апаратури (КВА) і автоматичних засобів для обробки і аналізу даних отриманих від КВА.

3.3 Розрахунок капітальних вкладень

Капітальні вкладення – це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури підприємства. Вони складаються із витрат на створення нових, розширення, реконструкцію, модернізацію та технічне переозброєння діючих основних фондів.Для визначення капітальних вкладень необхідно знати склад обладнання і апаратури.    Капітальні вкладення включають: капітальні вкладення на станційні, лінійні споруди, а також вартість будівельно-монтажних робіт та інші витрати.