Спортивні інформаційні агентства
1
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Інститут журналістики і міжнародних відносин

Кафедра журналістики

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента в називному відмінку

 

 Курсова  робота

 

«Спортивні інформаційні агентства»

 

 

за напрямом підготовки 6.030301 – журналістика

 

Науковий керівник

__________________________________________

__________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Курсова робота допущена

до захисту рішенням кафедри _____________________________,

протокол  № __від  «__»_____ 20___ р.

 

Керівник програми,

зав. кафедри

______________________________

(науковий  ступінь, вчене звання, ПІБ)

_____________ «__» ___ 20___ р.       (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016