Розвиток усної та письмової мови
2

ВСТУП

Серед найважливіших й найактуальніших проблем сучасної методики викладання української мови в початкових класах залишається питання мовленнєвого розвитку молодших школярів. Саме тому, в останні роки зріс інтерес учених-методистів і вчителів-практиків  до проблем словникової роботи на уроках української мови та читання. Питання про вивчення словникової роботи в початковій школі було поставлене найвидатнішими методистами ще в минулому столітті: Ф.І.Буслаєвим, І.І.Срезневським, К.Д.  Ушинським, Д.І.  Тихомировим. А сучасники досліджують найрізноманітніші аспекти проблеми і сьогодні: Павленко Л. – слова мовного етикету і практичне їх використання молодшими школярами, Мовчун А. – роботу над літературними термінами в початковій школі,  Крикун М. – роль слова в розвитку зв'язного мовлення дітей молодшого шкільного віку, Дубовик С. – розвиток діалогічного мовлення учнів початкових класів  та ін. [11, c.61].
 Словникова робота в початковій школі - це планомірне розширення активного словника дітей за рахунок незнайомих або важких для них слів. Відомо, що розширення словника молодших школярів іде одночасно з ознайомленням їх з навколишньою дійсністю, з вихованням правильного ставлення до природи. Це досягається засобом додавання до словника учня 4-6 нових словникових одиниць щодня [10, c.121].

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсової роботи було обрано питання “Словникова  робота з учнями початкових класів та її основні напрямки”.

Об’єкт курсової роботи – мовленнєва діяльність учнів початкових класів.

Предмет  дослідження – теоретичні  та практичні  аспекти     збагачення словникового запасу  учнів  початкових класів.