Структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів у поезії кінця хх – початку ххі столііть
9

Практичне значення пов’язане з можливістю використання матеріалів дослідження в подальшому опрацюванні проблеми, розробці навчально-методичних рекомендацій зі спецкурсів індивідуально-авторської неології, лінгво- та ідіостилістики; також результати роботи можна застосувати у практиці поетичної лексикографії, під час вивчення таких розділів сучасної української літературної мови, як-от: «Лексикологія», «Лексикографія», «Словотвір» тощо. Репрезентовані матеріали можуть бути використані в неографії, зокрема в підготовці  загального словника авторських лексичних новотворів в поезії ХХ – ХХІ століття.

          Апробація роботи. Теоретичні та практичні положення дослідження обговорено на засіданнях неографічної лабораторії «NEOLEX-Рівне» Рівненського державного гуманітарного університету та круглого столу «Українська індивідуально-авторська неологія на зламі тисячоліть» (до
5-річчя лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» Національного університету «Острозька академія») (19 вересня 2012 року).

         Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.