Ефективністьі використання виробничих запасів
3

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюється інформаційна база дослідження.

В першому розділі досліджуються теоретичні основи формування виробничих запасів, а саме сутність, склад і значення виробничих запасів, а також наведено методику їх оцінки.

Другий розділ роботи присвячено аналізу динаміки складу, структури виробничих запасів, стану та ефективності їх використання на ТДВ «Чернівецький хімічний завод» за 2013-2015рр.

У третьому розділі запропоновано найважливіші напрямки вдосконалення політики управління виробничими запасами на вітчизняних підприємствах, а також шляхи підвищення ефективності їх формування та використання, прогнозування відповідних показників в майбутньому.

У висновках та пропозиціях сформульовано основні результати дослідження  процесу формування та використання виробничих запасів підприємства та рекомендації щодо вдосконалення політики управління запасами загалом.

Проблеми аналізу фінансового стану, в тому числі і аналізу виробничих запасів, як найважливішого елементу оборотних засобів підприємств в умовах ринкової економіки, а також методики його проведення широко висвітлені в сучасній зарубіжній і, що більш важливо, в вітчизняній науковій і методичній літературі. Найбільш відомими є дослідження, проведені В. М. Родіоновою, А. Д. Шереметом, І. Т. Балабановим, М. Я. Коробовим., Е.С.Стояновою.

Інформаційною базою для аналізу виробничих запасів виступала фінансова звітність ТДВ «Чернівецький хімічний завод» за 2013-2015 роки.

В процесі виконання роботи використовувались наступні методи наукового дослідження: статистичний, аналітичний, описовий, метод середніх велечин, кореляцій, порівнянь та прогнозування.