Сутність операцій з імпорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку
33

Висновок

 

 

Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій є: перевірка    правильності документального оформлення товарних та розрахункових операцій; дотримання вимог валютного та митного законодавства; формування достовірної інформації про рух імпортних товарів (купівля, зберігання, реалізація); формування достовірної інформації про курсові різниці.

Облік імпортних товарно-матеріальних цінностей ідентичний загальним  вимогам обліку, за виключенням деяких особливостей, зокрема: приймання імпортних товарів з обов'язковою участю експерту торгово-промислової палати України із складанням приймального акту і акту експертизи. При виявленні нестачі або дефекту товарів складається рекламаційний акт; обов'язкове декларування імпортних товарів при перетині митного кордону України; відображення в обліку приймання товарів, що імпортуються, за датою вантажної митної декларації; необхідність відокремленого обліку імпортних товарів і розрахунків по їх придбанню, що випливає з особливостей оподаткування цих товарів; організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількістю товарів, обліковими партіями, контрактами, країнами та консигнаторами.

Українські підприємства відповідно до чинного законодавства можуть ввозити з-за кордону необоротні  засоби, матеріали, сировину, товари та інші товарно-матеріальні цінності щодо яких немає обмежень.

Імпорт товарів передбачає збільшення активів підприємства у вигляді запасів. Імпортовані роботи (послуги) не можуть бути визнані запасами підприємства, тому вони відображаються в бухгалтерському обліку підприємства як витрати.

Сума імпортованих робіт (послуг) відображається на рахунках витрат тієї діяльності, у зв’язку з якою вони здійснені.