Світовий ринок дорогоцінних металів
3

ВСТУП

 

 

Забезпечення динамічного розвитку фінансового ринку — важливе завдання держави на етапі реформу­вання економіки. Фінансовий ринок має складну внутрішню структуру; від ефективної взаємодії всіх його сегментів залежить якість функціонування фінан­сової системи держави, швидкість її адаптації до змін в економічному і соціально-політичному житті. Крім то­го, Україна як держава з ринкової економікою має вирішити завдання інтеграції своєї фінансово-банківської системи у світові фінансові ринки. То­му напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку повинні визначати­ся як внутрішніми факторами, так і світовими тенденціями.

Щоб побудувати ефективний фінан­совий ринок, в основу його створення необхідно закласти певні науково обґрунтовані методи та принципи. Важливо також забезпечити функціонуван­ня різноманітних фінансових інстру­ментів, їх ефективність, конкуренто­спроможність, відповідність міжнарод­ним стандартам та сучасній фінансово-банківській практиці.

Саме під таким кутом зору слід роз­глядати введення Національним банком України в дію Положення „Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами”, а також “Правила проведення Торговель­ної сесії та здійснення окремих опе­рацій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських ме­талів” і „Правила надання уповноваже­ним банкам індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України банкнот іно­земних держав, банківських металів та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банків­ських металів і спеціальних дозволів на ввезення в Україну бланків чеків та по­рядок ввезення в Україну банкнот іноземних держав і банківських металів”.

Адже ці нормативні документи деталь­но регламентують порядок функціону­вання нового для нашої країни сегмен­та фінансового ринку — ринку дорогоцінних металів, а також умови і порядок широкого доступу всіх учас­ників ринку до цього фінансового акти­ву.