Роль банківської системи у трансформації заощаджень у інвестиції
7

Тобто, підсумовуючи вищесказане, заощадження виступають певним нагромадженням вільних коштів, які утворюються внаслідок неповного використання доходу, а інвестиції – перетворені заощадження в кошти, які спрямовуються на збільшення майна суб’єктів господарювання. Інвестиції стимулюють збільшення доходів суб’єктів економічних відносин, а це в свою чергу призводить до зростання споживання і водночас схильності до заощаджень, таким чином знову вивільнюються певні кошти, які можуть бути спрямовані на грошовий ринок і трансформовані в інвестиції. Такий кругообіг заощаджень та інвестицій стимулює рух грошових потоків і відповідно зростання прибутковості економічних агентів, економічний розвиток країни в цілому. В такому випадку заощадження та інвестиції відіграють важливу роль в збалансуванні грошового обороту, попиту та пропозиції на грошовому ринку.

 

1.1.          Механізм трансформації заощаджень в інвестиції через банківську систему

Трансформація заощаджень домогосподарств в інвестиції – це механізм перетворення грошових ресурсів домогосподарства на фінансові та не фінансові активи з метою отримання доходу у майбутньому [6]. Можна сформувати такі етапи трансформації заощаджень в інвестиції через банківську систему:

  1. Формування доходів та заощаджень економічними суб’єктами
  2. Акумулювання заощаджень банківською системою
  3. Залучення акумульованих коштів в інвестиційні процеси

Відповідно до першого етапу основним постачальником інвестиційних ресурсів є населення, тому для фінансового ринку важливою умовою розвитку є мобілізація заощаджень населення. Заощадження домогосподарств є важливим фактором соціально-економічного розвитку держави та залишається основним джерелом інвестиційних ресурсів у більшості країн світу. Виконуючи свою відтворювальну функцію через механізм банківської системи, заощадження відіграють вирішальну роль у процесі розширеного відтворення, створенні доданої вартості [16].