Методика вивчення оптичних приладів в школі
3

                                                       ВСТУП

За своїм змістом розділ «Оптика» посідає особливе місце у фізичній освіті. Ідеї сучасної фізики органічно пов’язані з розвитком оптики, важлива роль прикладної її частини в сучасному експерименті. Про велике пізнавальне значення оптики свідчить яскраво виражена діалектика явищ і методологічний характер висновків з учення про світло, велике прикладне значення оптики та її роль у сучасній фізиці і в науково-технічному прогресі.

Важливість вивчення властивостей випромінювання зумовлена вже хоча б тим, що наш Всесвіт складається в основному з випромінювання. Але оптика вивчає не тільки властивості випромінювання, а й властивості речовини при взаємодії її з випромінюванням. Світло утворюється в речовині, поширюється у вакуумі та речовині і поглинається речовиною. В оптиці розглядаються властивості випромінювання у вакуумі і при проходженні через речовину, аналізуються властивості самого випромінювання і речовини при взаємодії з випромінюванням. Таким чином, зміст оптики виходить далеко за межі вчення про світло. В оптиці продовжується розвиток поняття речовини; будова й властивості випромінювання й речовини розглядаються в органічному взаємозв’язку. Учні підводяться до висновку про взаємне перетворення двох видів матерії — речовини й випромінювання.

Розвиток оптики органічно зв’язаний з створенням таких галузей фізичної науки, як електродинаміка, теорія відносності, атомна і ядерна фізика, квантова механіка і астрофізика. Отже, вивчаючи оптику, учні ознайомлюються з багатьма ідеями сучасної фізики.

Вивчення оптики відіграє важливу роль у формуванні в учнів наукового світогляду. Матеріальність світла, залежність властивостей випромінювання від його кількісних характеристик, закони збереження в оптичних явищах, закон взаємозв'язку маси й енергії для світла, діалектична єдність протилежних властивостей світла (хвильових і корпускулярних) — такий далеко не повний перелік тих важливих методологічних висновків, які