Електричні властивості полімерів
5

     Розділ 1. Електропровідність полімерів.  

    Перенесення електричних зарядів в речовині під дією зовнішнього електричного поля характеризується питомою об’ємною електропровідністю. При аналізі можливих фізичних моделей проходження електричного  струму через полімери, а також при використанні цих матеріалів важливо знати залежність сили струму або густини струму від часу впливу і напруженості електричного поля, температури, складу, будови, розмірів і форми матеріалу. Слід зазначити, що проходження електричного струму через речовину пов’язано, з розвитком таких фундаментальних процесів, як дисоціація й іонізація молекул і атомів, рекомбінація носіїв, процес спрямованої дифузії заряджених частинок в електричному полі, передача або перехід зарядів через межу розділу двох середовищ (наприклад, діелектрик-метал), встановлення різних видів поляризації речовини.

1.1. Загальні закономірності проходження струму через неідеальний діелектрик.

   Рух електричних зарядів описується рівняннями Максвелла [6], розв’язок  яких, при заданих граничних і початкових умовах для розподілу зарядів і струмів спільно з рівняннями зв’язку (1) – (3) і рівнянням безперервності електричного струму (4) дозволяють визначити в будь-якій точці середовища в момент часу вектори напруженостей   електричного поля і магнітнoгo поля , вектор густини струму провідності , вектори електричної та магнітної індукції і середню густину електричних зарядів :

                                                  ,                                                  (1)

                                                   ,                                                     (2)

                                                    ,                                                     (3)