Фінансова надійність банку
2

ВСТУП

 

Створені засади ринкової економіки у банківській сфері України формують основу для конкуренції між її учасниками. Продовжується диференціація банківських установ за обсягом статутного капіталу, дохідністю та прибутковістю активів й капіталу, платоспроможністю і ліквідністю. Погіршення фінансового стану певних комерційних банків, внаслідок фінансово-економічної кризи, спричинило їх банкрутство та вживання заходів фінансового оздоровлення зі сторони Національного банку України.

Наявні підходи до оцінки надійності банківських установ відрізняються за складом чинників, що включаються, системою показників, які характеризують складові надійності банку. Крім того, наявні методики в основному призначені для самих банківських установ і не дозволяють всім учасникам ринку за допомогою відкритої інформації з достатнім ступенем прозорості і достовірності дати об’єктивну оцінку надійності комерційного банку та банківської системи в цілому.

В таких умовах принципового значення набуває проблема підвищення надійності банківських установ.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність  дослідження курсової роботи.

Мета дослідження  курсової роботи полягає в комплексному аналізі теоретичних та практичних проблем фінансової надійності банків, а також у використанні отриманих наукових знань у правовій діяльності.

У відповідності з метою дослідження даної теми курсової роботи мною передбачено вирішити наступні  завдання:

1. визначити сутність та складові надійності банку;

2. провести класифікацію факторів, що визначають надійність банків;

3. проаналізувати основні підходи до оцінки надійності банків.