Виробничі запаси підприємства
2

   Узагальнення нормативно-правового забезпечення обліку та оцінки виробничих запасів;

   Дослідження зарубіжного досвіду обліку виробничих запасів

   Представлення результатів виробничих запасів на основі конкретного підприємства.

Об’єктом дослідження є оцінка та облік виробничих запасів підприємства, базою нашого дослідження виступає ПАТ «Електроапарат». Предметом дослідження є сукупність теоретичних методологічних, практичних аспектів оцінки, та обліку виробничих запасів.

Питання сутності виробничих запасів з різним ступенем теоретичного і практичного висвітлення розглянуто в багатьох сучасних виданнях. З-поміж науковців, які достатню увагу приділяють дослідженню цього питання, можна назвати таких: П. С. Безруких, В. А. Конопліцький, С. Ф. Покропивний, Сонко В., В. С. Лень, Е. А. Аренс тощо. Загальні питання щодо облікової політики виробничих запасів підприємства розкриваються в працях як зарубіжних (Р.В. Алборов, А.А. Єфремова, С.А. Ніколаєва тощо), так і вітчизняних авторів (Т.В. Барановська, М.С. Пушкар, С.Л. Береза тощо). Водночас проблемами удосконалення класифікації й обліку матеріально­виробничих запасів займалося багато вчених-економістів: Н.Ткаченко, Ф.Бутинець, Л.Горецька, Г.Нашкерська, Р.Мельник тощо. Кожен автор має свою думку щодо методики проведення аудиту, етапів проведення, процедур перевірки. Варто зазначити також, що такі автори, як Савченко В.Я., Петрик О.А., Усач Б.Ф. роблять акцент на аудиті матеріальних запасів в промисловості, а науковці Білик М.Д., Бондар М.І. – на аудиті в сільськогосподарських підприємствах.

Курсова робота ґрунтується на даних підприємства ТОВ «Укрелектоапарат» Яке займається виробничою та торгівельною діяльністю.

При написані курсової роботи для проведення аналітичного аналізу за даною темою використовуються такі методи : діалектичний