Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
15

Найзабрудненішими територіями є великі торговельні центри (базари), автомагістралі з інтенсивним рухом транспорту, невпорядковані будівельні майданчики, території промислових та автотранспортних підприємств.

Формування поверхневого стоку відбувається під дією природних та антропогенних факторів. Визначальні фактори — кліматичні умови (атмосферні опади, випаровування під впливом сонячного випромінювання, інфільтрація, рослинний покрив території та ін.) та організація водозбірних робіт, технологія миття штучних покриттів, транспортних засобів тощо. Особливо забруднений поверхневий стік формується під час танення снігу і проведення поливально-мийних робіт. Вміст завислих речовин у такому поверхневому стоці досягає 4 — 5 кг/м3, вміст нафтопродуктів — до 40 г/м3 і більше, ХСК — до 1500 г О23, БСКП0В — 300 г 023 і більше.

Склад поверхневого стоку з територій промислових підприємств визначається продукцією, що випускається, технічним рівнем технології виробництва, ефективністю роботи системи пило- і газовловлювання, очищення стічних вод, організацією складування, транспортування та ' перероблення сировини і відходів виробництва, санітарним станом території промислового майданчика.

Залежно від складу поверхневого стоку промислові підприємства поділяють на дві групи. До першої групи належать підприємства, поверхневий стік із території яких не містить токсичних речовин і за своїм складом близький до зливового стоку з районів житлової забудови (підприємства енергетики, чорної металургії, машинобудування, легкої, харчової та електротехнічної галузей промисловості, приладобудівні й нафтопереробні заводи). Решта підприємств належать до другої групи і характеризуються наявністю в поверхневому стоці великої кількості органічних домішок та специфічних речовин (важкі метали, родаиіди, аміак, феноли, арсен та ін.).

Орієнтовний склад поверхневого стоку характеризується значеннями наведеними у таблиці  2.1 :

Таблиця 2.1 Склад поверхневого стоку

 

 

Підприємства 1-ї групи

Підприємства 2-ї групи

Речовини,мг/дм3 завислі

500-2000

2000-4000