Художній світ Ірини Жиленко
3

-         встановити зафіксовані в мемуарах віхи життєвого і творчого шляху письменниці;

-         окреслити тематичну своєрідність творчості Ірини Жиленко;

-         визначити стильові особливості творчості І. Жиленко;

-         проаналізувати жанрову специфіку творчого доробку.

Обєктом дослідження стала творча спадщина письменниці.

Предметом є прозові та поетичні твори, їх аналіз, визначення провідних тем і мотивів, їх характеристика.

Об’єкт і предмет дослідження визначили вибір таких методів наукового аналізу:

-     Історико-порівняльний

-     Системний

-     Естетичний

-     Зіставного

Структура роботи. Робота складається зі вступу, де з’ясовано актуальність теми, наукову новизну, сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт та предмет дослідження, зазначено методику дослідження; 2 розділів, висновків, які узагальнюють основні результати проведеного дослідження; списку використаної літератури та джерел.