Співробітництво України в рамках ГУАМ
35

Список використаної літератури

 

 

 

  1. Горбач Л. Міжнародні економічні відносини: Підручник/ Люд-мила Горбач, Олексій Плотніков,. -К.: Кондор, 2005. -263 с.
  2. Дахно І. Міжнародна економіка: Навч. посіб./ Іван Дахно, Юлія Бов-трук,; Міжнар. акад. управл. персонал. -К.: МАУП, 2004. -214 с.
  3. Економічна теорія: Підручник/ В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горо-бець, О. В. Давидов та ін.; За ред. В. М. Тарасевича; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -779 с.
  4. Злупко С.М. Економічна історія України. Текст лекцій. — Львів: ЛДУ. — 2004.-338 с.
  5. Картунов О., Лаптєв С. Західні теорії економічної та політичної інтеграції: спроби стислого аналізу // Зовнішня торгівля. — 2009. — № 3—4. — С. 143
  6. Козик В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ Василь Козик, Людмила Панкова, Наталія Даниленко,. -4-те вид., стереотипне. -К.: Знання-Прес, 2005. -405 с.
  7. Липов В. Міжнародна економіка: Навчальний посібник/ Володимир Липов,; М-во освіти і науки України, ХНЕУ. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. -406 с.
  8. Міжнародна економіка: Підручник/ Григорій Климко, Віра Рокоча,; Ред. Анатолій Румянцев,; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. -К.: Знання-Прес, 2003. -447 с.
  9. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнар. екон. відносин: Підручник для екон. вузів і фак./ А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін. -К.: Либідь, 2007. -190 с.
  10. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студ. екон. вузів і фак./ А. С. Філіпенко та ін. -К.: Либідь, 2004. -256 с.