Педагогічна практика: вдосконалення викладання «Логіки» у вищих навчальних закладах України
67

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р.

2.  Перелік необхідних умов для запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у навчальних закладах III–IV рівнів акредитації/ Додаток до Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. Протокол № 5/5-4.

3. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки/ Наказ МОН України № 49 від 23.01.2004 р.

4. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с.

  1.               Державний освітній стандарт вищої професійної освіти від 17 березня 2000 р. Номер державної реєстрації 234 екс / сп. 
  2.               Александров Д. Н. Риторика: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 624 с.
  3.               Аристотель.  Аналитики первая и вторая. – М.: Иниздат, 1960. – 507с.
  4.               Бандурка О. М., Тягло О. В. Курс логіки. Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 160с.
  5.               Бочаров В. А., Маркин В.И. Основы логики. – М.: Космополис, 1994.
  6.          Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев. Учебное пособие. – М.: Новая школа, 1996. – С.33-102.
  7.          Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. –2000. – Том XXV.-№ 3.