Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1918 – 1923 рр.)
5

різних регіонах. Методи евристики, системного виявлення інформації  застосовувалися в процесі пошуку тематичних джерел про економічні, військові й політичні взаємовідносини УНР і ЗУНР.

Наукова новизна і особистий внесок у розрoбку прoблеми полягає в поповненні знaнь з історії України чaсів Директорії та ЗУНР, нaкопиченні конкретно-історичнoго мaтеріалу щoдо їх взaємовідносин, виявленнi впливів осoбливостей істoричного минулого зaхідних і схiдних теренів України на сучaсні внутрішньo-суспільні прoцеси. Дoслідження важливе й для фoрмування oб’єктивного погляду  на регіoнальні відносини в сучaсній Укрaїні.

Практичне значення одержаних результатів. Таким чином, найбільш важливі наукові та практичні результати дослідження національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у 1918 – 1923 рр. мають різнопланове значення для історичної науки та практики, і можуть бути використані для подальших теоретичних розробок моделей вітчизняного державотворення, а також при написанні наукових праць та навчальних посібників з новітньої історії України, її збройних сил, при вирішенні питання національної ідеї України, а також розробці спецкурсів на тему відносин УНР і ЗУНР. Застосовані теоретико-методологічні підходи, принципи та використані методи  дають змогу розглянути факти, події, явища та процеси в їх ретроспективі послідовно і неупереджено, системно і комплексно, висвітлити визначені аспекти проблеми у взаємозв’язку з процесами та подіями, що відбувалися в державі у досліджуваний період, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку історії, економіки та політики всього українського суспільства.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та конкретно-історичні результати дослідження пройшли апробацію у вигляді наукової публікації «Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1918-1923 рр.: екстраполяція досвіду минулого на сучасний суспільно-політичний розвиток України» у збірнику матеріалів