Фінансова надійність банку
30

11. Л. Мілевський Складові надійності // Вісник НБУ. – 2004. – №5 –         с. 28.

12. Л. Распутіна, М. Садовий Управління надійністю і стабільністю комерційного банку // Банківська справа. – 2002. – №5. – с. 3 – 7.

13. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – 17 – е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1985. – 797с.

14.  Фетисов Г. Г. Надёжность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки : автореф. Дисс на соиск. уч. ст. к. э. н. / Г. Г. Фетисов – М. : Финансовая академия при Правительстве РФ, 1998. – С. 1213.

15. Мстоян К. В. Надійність банку: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1142. – Назва з екрану.

16. Дзюблюк О. В. , Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість як основа ефективного функціонування кредитної системи : монография /                     О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – 2009. – 316 с.

17. Лавренюк В. В. Стійкість, стабільність та надійність у банківській діяльності /  В. В. Лавренюк // Економічний аналіз. – 2013, №12 (ч. 2),           С. 54 – 58.

18. Костирко Р. О. Управління фінансовою надійністю банку: концепція, механізм, контрольні параметри / Р. О. Костирко,                                Н. І. Шпаковська // Часопис економічних реформ. 2014. № 2. С. 5361.

19. Корженко К. А. Підходи до класифікації факторів, що впливають на стійкість банківської установи /  К. А. Корженко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015, № 12 (ч. 1). – С. 191 – 195.

20. Матійчук Л. П. Особливості статистичного оцінювання надійності банківських установ / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. Ун – ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 133 –137.