Фінансова надійність банку
3

Об’єктом дослідження є надійність банку.

Предметом дослідження є організаційний механізм процесу оцінювання надійності банку.

Методологічні основи дослідження складають: формально-логічний, системно-структурний, абстрактно-логічний, метод аналізу і синтезу.

Джерельну базу дослідження курсової роботи склали праці відомих  вчених: Мороза A. M., Кочеткова В. М., Пернарівський О. В.,                    Вітлінського В. В., Герасимовича A. M, Мстоян К. В., Кириченко О. А., Фетисов, Г. Г. та інших. Але дискусійними так і залишаються питання оцінки надійності банків.

Інформаційною базою для виконання курсової роботи є законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України та НБУ, офіційні матеріали Національного банку України, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, книги та навчальні посібники, а також джерела мережі Інтернет

Практичне значення даної курсової роботи полягає в тому, що результати можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій.

Структурно курсова робота складається із вступу, далі йдуть 3 розділи. Також наприкінці  курсової роботи зазначені висновки, список використаних джерел. Курсова робота викладена на 34 сторінках.