Структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів у поезії кінця хх – початку ххі столііть
71

23. Ермакова О. П. Лексические значения производных слов в русском языке / О. П. Ермакова. – М. : Русский язык, 1984. –152 с.

24. Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80–90-х років ХХ століття : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / Жижома – К., 2003. – 242 с.

25. Жовтобрюх М. А. Основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови / М. А. Жовтобрюх // Мова. Людина. Суспільство. – К. : Наукова думка, 1977. – С.14–23.

26. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского язика : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов] / В. И. Заботкина – М. : Высш. шк., 1989.

27. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. / Е. А. Земская – М. : Просвещение, 1973. – 304 с.

28. Калєтнік А. А. Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті. : дис. ... кандидата філол. наук : 10.02.01 : [у 2 т.] / А. А. Калєтнік. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса шевченка, 2008.

29. Караулов Ю. М. Структура лексико-семантичного поля / Ю. М. Караулов // Филологические науки. – 1972. – № 1. С. 57–68.

30. Караулов Ю. М. Частотный словарь семантических множителе русского языка / Ю. М. Караулов. – М. : Наука, 1980. – 207 с.

31. Клименко Н. Ф. Словоскладання. Адвербіація / Н. Ф. Клименко // Словотвір сучасної української літературної мови ; відп. ред. М. А. Жовтобрюх. – К., 1979.– С. 314–403.

32. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К. : Наук. думка, 1984. – 251 с.

33. Коваль О. В. Мовотворчісь поетів-«неокласиків» та їх роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Коваль. – Запоріжжя, 2008. – 21 с.

34. Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : ТОВ ЯВВА, 2003. – 168 с.