Проектування баз даних
22


зменшенням ключа (¯). Якщо ключ не є унікальним, тобто можливе його дублювання, то поряд з іменем ключа проставляють літеру Д. Наприклад, у значенні ДАТА Д означає, що об'єкт підпорядкований за зростанням ключа ДАТА. який не є унікальним. При довільному впорядкуванні відповідну графу таблиці не заповнюють.

Обмеження на право руху по структурному зв'язку. Вказує на наяв­ність або відсутність обмежень з боку користувачів на право користування зв'язком. Коли якісь обмеження існують, то у відповідній графі табл. 2.3 проставляють перелік осіб, на які ці обмеження поширюються, чи навпаки.

Частота використання. Означає кількість використань структурного зв'язку за певний період. Але не завжди на етапі інфологічного проекту­вання можна точно з'ясувати цю величину, тому у відповідній графі табл. 2.3 проставляють орієнтовану цифру, яку можна визначити більш то­чно на наступних етапах проектування.

Кількість екземплярів підпорядкованого об'єкта в структурному зв'язку. Значення цієї ознаки може бути сталим, тобто фіксованим у всіх екземплярах структурного зв'язку, чи змінним (різним). Причому в остан­ньому випадку обмежень на максимальну кількість екземплярів може не іс­нувати. Якщо кількість фіксована, ознаку задають так: ФІКС (m), де m — кількість екземплярів підпорядкованого об'єкта в кожному екземплярі структурного зв'язку. При змінному значенні ця ознака така: ЗМІН (n1, n2), де n1 — кількість екземплярів, яка найчастіше використовується в зв'язках; n2 — максимально можлива кількість.

Клас членства підпорядкованого об'єкта. Ця ознака може мати два зна­чення — обов'язковий і необов'язковий. Це відповідно означає, що кожний ек­земпляр підпорядкованого об'єкта в кожний момент бере участь у деякому ек­земплярі структурного зв'язку і, навпаки, можуть існувати екземпляри підпорядкованого об'єкта, які не беруть участі в даному структурному зв'язку.

Перемішуваність екземплярів підпорядкованого об'єкта в струк­турному зв'язку. Ця ознака може мати два значення «Так» чи «Ні», що означає відповідно можливість (заборону) переміщуватись екземплярам підпорядкованого об'єкта з одного екземпляра структурного зв'язку в інший.

Обмеження на час руху по структурному зв'язку. Якщо структурний зв'язок забезпечує рух в обох напрямах, то ця ознака може набувати двох значень. Обмеження задають в одиницях, які вибирає проектувальник сис­теми (наприклад, у хвилинах).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Зовнішній рівень—основа інфологічного проектування.

2. Вимоги до інфологічної моделі.

3. Основні терміни і визначення інфологічного моделювання: атрибут, об'єкт, запитувальний зв'язок, структурний зв'язок.

4. Побудова запитувальних зв'язків та умови їх канонічності.

5. Правила побудови структурних зв'язків.

6. Опис складових інфологічного моделювання.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. Облік реалізації готової продукції на складі підприємства характеризується таким фрагментом атрибутів: код складу, табельний но­мер комірника, прізвище, ім'я та по батькові комірника, код готової проду­кції, назва готової продукції, одиниця вимірювання, код покупця, назва по­купця, адреса покупця, номер договору на відвантаження продукції, дата укладання договору, кількість продукції по договору, договірна ціна, номер накладної на відвантаження продукції, дата відвантаження, відвантажена кількість, номер виписки банку, дата надходження коштів, сума коштів, що надійшли за відвантажену продукцію.

Потрібно проаналізувати типи співвідношень між атрибутами, виділити інформаційні об'єкти.

Завдання 2. Наведено такі запити:

1. Видати список РОБІТНИКІВ по заданому____ ЦЕХУ та БРИГАДІ №__.

2. Навести список ОБЛАДНАННЯ, встановленого в ЦЕХУ, ________ зазначивши ЗНОС по кожній інвентарній одиниці.

3. Надати інформацію про ПРОСТОЇ ОБЛАДНАННЯ по ЦЕХУ ________ за певний місяць, указавши при цьому причину (винуватця) простою.

Назви інформаційних об'єктів виділено великими літерами. Побудува­ти запитувальні зв'язки і звести їх до канонічного вигляду. Побудувати структурні зв'язки. Самостійно змоделювати структури поданих інформаційних об'єктів.

Завдання 3. Наведено фрагмент БД, який складається з таких атрибу­тів: код цеху (відділу), назва цеху (відділу), дата (місяць, рік), табельний номер робітника, прізвище, ім'я та по батькові, код професії, назва профе­сії, вид оплат, ознака пільг при оподаткуванні, сума нарахованої заробітної плати, код виду утримань, назва виду утримань, сума утримань, код виду доплат, назва виду доплат, сума доплат.

Потрібно проаналізувати типи співвідношень між атрибутами, виділити інформаційні об'єкти.

Самостійно змоделювати три запити, подати їх у вигляді запитувального зв'язку та побудувати структурні зв'язки.

Завдання 4. Предметна область характеризується об'єктами: МАТЕРІ­АЛ, ПОСТАЧАЛЬНИК,